Πολλά πρατήρια πουλάνε τόσο απλά καύσιμα (π.χ. Αμόλυβδη 95 Οκτ) όσο και τα λεγόμενα ποιοτικά (ή premium) π.χ. EKO Diesel Avio. Η ρύθμιση αυτή καθορίζει ποιο καύσιμο-τιμή θα επιστραφεί από το πρατήριο όταν γίνεται λήψη δεδομένων.

  • Προτίμηση Τιμής (προεπιλογή)
    Σε πρατήρια με απλό και ενισχυμένο τύπο, επιστρέφεται ο απλός (π.χ. Αμόλυβδη 95 Οκτ). Αν το πρατήριο δεν εμπορεύεται απλό τύπο, τότε επιστρέφεται ο ενισχυμένος.
  • Προτίμηση Ποιότητας
    Σε πρατήρια με απλό και ενισχυμένο τύπο, επιστρέφεται ο ενισχυμένος τύπος (π.χ. EKO Diesel Avio). Aν το πρατήριο δεν εμπορεύεται ενισχυμένο τύπο, τότε επιστρέφεται ο απλός.
  • Μόνο Ενισχυμένα
    Επιστρέφονται μόνο οι ενισχυμένοι (premium) τύποι καυσίμου (π.χ. EKO Diesel Avio, BP Ulimate Diesel, Shell Αμόλυβδη 95 V-Power, κτλ).

Η αλλαγή που έγινε στις εκδόσεις 3.3-Android και 1.1-iOS, αφορά στην πρώτη επιλογή που πλέον έγινε και αυτή μικτή. Είναι κάτι που μας το ζητησαν πρατήρια που εμπορεύονται μόνο premiun καύσιμα (συχνό φαινόμενο σε diesel) καθώς η παλιά default ρύθμιση τα άφηνε συστηματικά εκτός αποτελεσμάτων.