Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

v.1.3.3 (2017/08/08)

Τελευταία Τροποποίηση: Τροποποίηση στις άδειες που απαιτούνται σε smartphone (βλ. ενότητα Ε) και προσθήκες στο Α1.

Εκτός κι αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η παρούσα δήλωση αφορά στο fuelGR API και στις  εφαρμογές fuelGR που τροφοδοτούνται από αυτό. Με τη χρήση των εφαρμογών fuelGR ή/και του fuelGR API, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε όλα τα παρακάτω.

Α. Πληροφορίες Πρατηρίων (πλην γεωγραφικής θέσης)

  1. Με εξαίρεση τα τηλέφωνα, τη θέση των πρατηρίων στο χάρτη και ό,τι προκύπτει από αυτή (όπως π.χ. το κόστος μετάβασης στο πρατήριο), ωράρια λειτουργίας και extra υπηρεσίες όπου υπάρχουν, όλα τα πρωτογενή δεδομένα που προβάλλονται στο fuelGR και παρέχονται στο fuelGR API, προέρχονται αυτούσια από τo Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  2. Το fuelGR API, άρα και οι εφαρμογές fuelGR που τροφοδοτούνται από αυτό, δεν μπορούν να εγγυηθούν για την ορθότητα και ακρίβεια των δεδομένων που προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων καθώς αρμόδιοι για αυτά είναι οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων που καταχωρούν αυτές τις πληροφορίες στην σχετική υπηρεσία του Υπουργείου ή για την περίπτωση των λοιπών πληροφοριών τηλεφώνων, τα sites των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στο βαθμό που οι πρατηριούχοι κάνουν σωστές καταχωρήσεις στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, σωστά θα είναι και τα δεδομένα που παρέχουν οι εφαρμογές fuelGR και το fuelGR API.
  3. Επειδή το fuelGR API δεν έχει άμεση επαφή με τα πρατήρια καυσίμων αλλά ενημερώνεται από τo Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, συχνά μεν αλλά σε μη-πραγματικό χρόνο, είναι δυνατό κάποιες ενημερώσεις τιμών να εμφανιστούν στο dataset και στις εφαρμογές με μικρή καθυστέρηση. Οι λόγοι εξηγούνται αναλυτικά στις Συχνές Ερωτήσεις.

Β. Γεωγραφική Θέση Πρατηρίων

  1. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μεγάλο ποσοστό πρατηρίων (>91%) έχουν επαληθευτεί χειροκίνητα από την ομάδα του fuelGR και γενικά είναι ακριβείς. Λόγω της φύσης της διαδικασίας επαλήθευσης, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και λάθη.
  2. Στο υπόλοιπο περίπου 9% των πρατηρίων η θέση είναι κατά προσέγγιση γνωστή με την προσέγγιση αλλού να είναι καλή και αλλού κακή! Ως επακόλουθο, στις πληροφορίες κάθε πρατηρίου δίνεται και επισήμανση του πόσο ακριβείς είναι οι συντεταγμένες του. Οι επισημάνσεις αυτές είναι εκτιμήσεις του fuelGR και ενδέχεται να είναι λανθασμένες.
  3. To fuelGR (API και εφαρμογές) και οι δημιουργοί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη για συνέπειες οικονομικές, προσανατολισμού και οποιασδήποτε άλλης φύσεως μπορεί να προκύψουν ως επακόλουθο των πληροφοριών που παρέχονται στον τελικό χρήστη.

Γ. Δεδομένα Google StreetView

  1. Φωτογραφίες πρατηρίων προερχόμενες από την υπηρεσία Google StreetView, ενδέχεται να μην απεικονίζουν την πραγματικότητα καθώς έχουν ληφθεί στο παρελθόν και μπορεί να είναι ως και μερικά έτη παλαιές.

Δ. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας

  1. Γίνεται προσπάθεια ώστε η υπηρεσία fuelGR API να είναι συνεχώς διαθέσιμη ώστε να λαμβάνουν συνεχώς δεδομένα και οι εφαρμογές fuelGR που είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες της υπηρεσίας. Αυτό όμως δεν αποκλείει: α) παροδική διακοπή της τροφοδοσίας δεδομένων για τεχνικούς λόγους (π.χ. συντήρηση server), β) οριστική διακοπή λειτουργίας του fuelGR API λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων). Προσπαθούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο μέσω της συμμετοχής μας σε ομάδες προώθησης των ανοιχτών δεδομένων (open data).

 

Ειδικότερα, για τις smartphone εκδόσεις της εφαρμογής fuelGR ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

E. Πληροφορίες Αδειών Android και Windows Phone

  1. Τοποθεσία: Απαιτείται για αυτόματη λήψη δεδομένων με βάση τη γεωγραφική σας θέση, για υπολογισμό διαδρομής (πλοήγηση) προς το πρατήριο, για εκτίμηση απόστασης από το πρατήριο και για εκτίμηση επιβάρυνσης μετάβασης προς το πρατήριο. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, θυσιάζοντας όμως όλες τις παραπάνω λειτουργίες.

Με τη χρήση των εφαρμογών
fuelGR ή/και του fuelGR API, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε όλα τα παραπάνω.